Sinds de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 2016 heeft de commissie BBV diverse uitingen gedaan en een veelheid aan vragen beantwoord over grondexploitatie en grondbeleid en daarmee samenhangende problematiek. Om dit complexe vraagstuk voor gemeenten overzichtelijk te houden is besloten de verschillende uitingen samen te voegen tot één document; de Notitie Grondbeleid 2019.

Met deze nieuwe notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken is daaraan invulling gegeven. Daarbij zijn niet alleen de bestaande notities over grondexploitatie en faciliterend grondbeleid aangevuld en geactualiseerd, maar zijn ook hoofdstukken toegevoegd over het belang van het grondbeleid voor raadsleden en over de paragraaf grondbeleid en de overige paragrafen. Hiermee wordt specifiek ingegaan op de informatiebehoefte voor de raad. De notitie is een onmisbaar voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening van het gemeentelijk grondbedrijf.

De notitie Grondbeleid 2019 is hier te downloaden op de website van de commissie BBV . Als de link niet meer werkt kunt u het bestand ook vinden in de bibliotheek op deze website.