per 01-01-2020

 

Rechtsverhouding

Bij opdrachten wordt standaard de de DNR 2011; 1e herziening juli 2013, van toepassing verklaard, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een exemplaar van de DNR 2011 kunt u hier vinden op de website van NLingenieurs en is tevens hier te vinden op mijn website. In aanvulling op de DNR 2011 zijn standaard de onderstaande twee aanvulling van toepassing.

aanvulling op DNR 2011 Artikel 2 De opdracht

Bij gebiedsontwikkeling verleent dePlaneconoom.nl haar diensten exclusief aan overheden. Verzoeken van woningbouwcorporaties, vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars worden slechts in behandeling genomen, indien de betreffende gemeente waarbinnen deze gebiedsontwikkeling valt, goedkeuring geeft aan de dienstverlening door dePlaneconoom.nl. Gezien de belangen van haar opdrachtgevers staat het dePlaneconoom.nl vrij om opdrachten van niet-gemeenten te weigeren zonder opgave van reden.

aanvulling op DNR 2011 Artikel 46 Rechten van de adviseur op het advies

De opdrachtgever heeft het recht om alle adviezen van dePlaneconoom.nl te gebruiken richting haar bestuur als ware het een intern advies. Het is opdrachtgever toegestaan om alle adviezen en producten om te zetten naar de gemeentelijke huisstijl. Verstrekte adviezen en producten zal dePlaneconoom.nl indien gewenst, na vergoeding van de werkzaamheden, omzetten naar de gemeentelijke huisstijl dan wel verstreken als advies zonder bedrijfslogo. Alle gebruikte rekenmodellen komen volledig en zonder beperkingen ter beschikking aan de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd. Bij gegevens en rekenmodellen, waarop rechten van derden rusten, treden partijen in overleg.

Detachering

Bij een detacheringsverzoek is dePlaneconoom.nl bereid te werken op basis van de Algemene modelovereenkomst tussenkomst  90821.25537.3.0. Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. In deze overeenkomst is onder andere opgenomen dat de opdrachtnemer volledig zelfstandig is bij de uitvoering van het werk en dat de opdrachtgever alleen aanwijzingen en instructies mag geven over het resultaat van de opdracht.